Działania profilaktyczne

Na terenie Gimnazjum w Łęczycy zostały opracowane różnorodne programy profilaktyczne uwzględniające potrzeby uczniów szkoły oraz zagrożenia, na które uczniowie narażeni są w swoim codziennym życiu. Ich realizacja odbywa się podczas oddzielnych zajęć prowadzonych przez pedagogów, lekcji z wychowawcą i zajęć indywidualnych.

1. Program socjoterapeutyczny „Można inaczej” – kształtowanie prawidłowych postaw życiowych i umiejętności społecznych. W programie uczestniczą uczniowie z rodzin niewydolnych wychowawczo. W programie wskazano uczniom alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Program sponsorowany przez komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i Radę Rodziców. Środki finansowe pozwoliły na realizacje programu również poza Łęczycą.

2. Program profilaktyczno – wychowawczy – „Jesteś kimś”. Przeznaczony dla uczniów ze środowisk zagrożonych i uczniów i uczniów z niską samooceną. Celem programu jest uświadomienie uczniom ich mocnych stron, wskazanie kierunków pracy nad sobą. 14 uczniów

3. Program terapeutyczny - „ Daj sobie szansę”. Przeznaczony dla uczniów, którzy nie wierzą we własne możliwości, świadomie łamią postanowienia regulaminu szkolnego, nie przestrzegają zasad życia społecznego, mają inklinacje do sięgania po alkohol, papierosy 26 osób.

4. Program zapobiegania drugoroczności – kierowana samopomoc w nauce . Program realizowany z wykorzystaniem Szkolnego Koła wolontariuszy. W programie 17 uczniów objęło opieką 17 kolegów, którzy maja kłopoty w nauce. Praca prowadzona jest pod kierunkiem pedagogów i nauczycieli biblioteki.

5. Program poprawy frekwencji – praca całoroczna. Programem objęte wszystkie klasy. Celem jest bieżące monitorowanie frekwencji uczniów i podjęcie z wychowawcami spójnych działań wychowawczych.

6. „Przepis na dobrą grupę” . Program prowadzony we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Programem objęte są klasy pierwsze.

7. Warsztaty i treningi psychoedukacyjne prowadzone przez psychologów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej – dla klas drugich.

8. Program profilaktyczno- wychowawczy z zakresu uzależnień – „Sobą być dobrze żyć” – realizowany dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Trzy klasy drugie i jedna trzecia.

9. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i planowania kariery zawodowej. Przygotowanie do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego. Zajęcia prowadzone dla rodziców i uczniów kl. III przez pedagogów szkolnych.

10. Wybór zawodu i dalszego kierunku kształcenia własnych dzieci – zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów kl. III. Prowadzą pedagodzy Poradni Psychologiczno.

11. Warsztaty „Techniki Efektywnego uczenia się”. Prowadzą Pedagodzy szkolni.