Deklaracja Dostępności

Właściwa treść deklaracji dostępności:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęczycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2015-010-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej Szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Niezgodność polega na braku audiodeskrypcji i alternatywnych napisów przy zdjęciach.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

osoba kontaktowa – Agnieszka Głodek

adres e-mail – sekretariat@sp1leczyca.pl

numer telefonu – 24 721 03 55

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy znajduje się pod adresem: 99-100 Łęczyca, ul. Szkolna 4.

Szkoła posiada dwa wejścia od strony ulicy Szkolnej, oraz trzy wyjścia od strony boiska szkolnego. Wejścia do szkoły są kilkustopniowe, nie posiadają podjazdu dla wózków. Przed jednym z wejść ( głównym) jest monitoring. Szkoła ma swoją halę sportową, która ma podjazd dla wózków i umożliwia wjazd do budynku hali na poziom płyty boiska jak również salę gimnastyczną z niskim wjazdem. Budynek szkoły ma trzy kondygnacje powyżej poziomu gruntu i jedną poniżej (szatnie, świetlice, stołówka szkolna, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze). Budynek ma trzy klatki schodowe. Nie posiada windy, pochylni, platformy schodowej.

W szkole nie ma: pętli indukcyjnych, systemów FM, systemów IR, informacji głosowych, oznaczeń ewakuacyjnych w formie wizualnej, dotykowej czy głosowej.

Możliwa jest komunikacja drogą telefoniczną pod nr 24 721 03 55  lub drogą mailową sekretariat@sp1leczyca.pl z częścią administracyjną szkoły.

Aplikacje mobilne

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęczycy nie posiada aplikacji mobilnych.