Informacje ogólne

Zarząd Powiatu Łęczyckiego jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne wprowadził od roku szkolnego 2008/2009 nabór elektroniczny uczniów.

Zawarta umowa z firmą VULCAN przewiduje wykorzystanie w tym celu internetowy system KSEON wraz z centralną bazą danych oraz program komputerowy Rejestr uczniów.

Wprowadzenie naboru elektronicznego jest zgodne z Zarządzeniem Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

Wprowadzenie naboru elektronicznego reguluje również USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Korzyści dla uczniów i rodziców:

Wyeliminowanie sytuacji blokowania kilku miejsc przez jednego kandydata.

Z punktu widzenia kandydata najważniejszym celem, dla którego rekrutacja wspomagana jest elektronicznie jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. W sytuacji tradycyjnej, gdy nie ma przepływu informacji między szkołami ponadgimnazjalnymi, przy pierwszym ogłoszeniu wyników większość miejsc w szkołach zajmuje niewielka grupka kandydatów mających najlepsze wyniki. Dopiero po podjęciu przez nich decyzji, w której szkole chcą się uczyć zwalniają się miejsca dla pozostałych.

Zmniejszenie uciążliwości związanych z procesem rekrutacji.

Drugim ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć podania. Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał, i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

Bieżący podgląd procesu rekrutacji.

Wykorzystanie systemu komputerowego daje ponadto możliwości szybkiego zdobywania wielu informacji. W tradycyjnym modelu prowadzenia naboru nieznane są na przykład rzeczywiste liczby chętnych do poszczególnych oddziałów. Wykorzystując system elektroniczny, mamy łatwy dostęp do tych i wielu innych danych.