Ochrona danych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

            Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy, informuje, iż:

1) administratorem  danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy

ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca

tel. 24721 03 55, e-mail: sekreatriat@sp1leczyca.pl

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Eweliną Witosławską pod adresem podanym w punkcie 1) lub e-mail:

inspektor@d-edu.pl

3) przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa tj. z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, z Ustawy Prawo oświatowe, z Ustawy o systemie informacji oświatowej, na podstawie Art. 6, ust.1.lit. c, oraz Art. 9 ust. 2 lit. b, h (dotyczy danych szczególnych kategorii) RODO;

4) odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą;

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

6) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym przewidzianym przepisami prawa;

8) na terenie placówki stosowany jest monitoring wizyjny, zgodnie z art. 108a pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz w celu ochrony mienia; monitoring obejmuje: wejście główne od ul. Szkolnej, hol wejściowy, korytarz przed wejściem do szatni, korytarz przy sali gimnastycznej, korytarz przy stołówce szkolnej; zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni. Odbiorcami zapisów monitoringu wizyjnego są podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.