Konkurs literacki: Diabli nadali

Zachęcamy uczniów klas IV - VII do udziału w konkursie literackim "Diabli nadali". Praca konkursowa polega na napisaniu przez uczestnika własnej legendy, której bohaterem jest diabeł Boruta. Na teksty czekamy do 17 listopada 2023 r.

Szczegóły konkursu znajdują się w poniższym regulamienie.

 

SZKOLNY KONKURS „Diabli nadali”

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorzy: Katarzyna Bernacka i Agnieszka Łukomska–Szmaja

2. Praca konkursowa polega na napisaniu przez uczestnika własnej legendy, której bohaterem jest diabeł Boruta.

3. Cele konkursu:

 • rozwój  i  kształtowanie  umiejętności  literackich,  a  także  twórczego  myślenia  i  wyobraźni  młodego człowieka,
 • zainteresowanie uczniów literaturą,
 • kształtowanie nawyków czytelniczych,
 • stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień i talentów literackich,
 • zainteresowanie uczniów historią i kulturą regionu,
 • kształtowanie poszanowania tradycji i historii swojej małej ojczyzny.

II WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej do 17 listopada 2023 r. do Organizatorów konkursu.

3. Jeden uczestnik może dostarczyć jedną pracę. Praca konkursowa nie może przekroczyć 2 stron arkusza papieru A4, musi być napisana przez ucznia odręcznie i samodzielnie.

4. Praca powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę, do której przynależy uczeń.

5. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołaną w tym celu komisję.

6. Kryteria oceny prac konkursowych:

 • Zawartość merytoryczna pracy:

-zgodność z tematem

-oryginalne i twórcze ujęcie tematu

 • Poziom językowy pracy:

-bogactwo słownika

-jasność i precyzja języka

-poprawność gramatyczna

 • Kompozycja pracy:

-konsekwentne stosowanie formy wypowiedzi

-spójność wewnętrzna tekstu

-akapity

 • Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
 • Estetyka pracy

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 24 listopada 2023 r.

8. Na laureatów czekają nagrody.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych.

10. Prace konkursowe stają się własnością Organizatorów i nie będą zwracane.

11. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.